PIRKUMA LĪGUMA NOTEIKUMI
 
Noteikumos lietotās definīcijas:
 
Akcija – laika periods, kura beigas norādītas Portālā un kurā Lietotājiem iespējams iegādāties Kuponus;
Kupons – Produkta pirkuma apliecinājums ar unikālu reģistrācijas numuru pirkuma identificēšanai, kas Lietotājam dod tiesības saņemt Produktu no Piegādātāja atbilstoši Piegādātāja sniegtajai un Portālā norādītajai informācijai/aprakstam;
Kupona izmantošanas termiņš – laika periods, kas norādīts Akcijas piedāvājumā, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu. Pakalpojuma gadījumā Kupona izmantošanas termiņš ir laika periods, līdz kuram Lietotājs ir tiesīgs apmainīt Kuponu pret Produktu un saņemt pakalpojumu, ja vien piedāvājumā nav norādīts citādāk;
Lietotājs – persona, kura reģistrējusies Portālā un kura vēlas iegādāties vai ir iegādājusies Kuponu, kā arī persona, kura vēlas apmainīt vai ir apmainījusi Kuponu pret Produktu (ja Kuponu iegādājusies cita persona);
Noteikumi – šie Portāla lietošanas noteikumi, kas kļūst par Kupona pirkuma līgumu pēc tam, kad Lietotājs tos ir apstiprinājis un veicis samaksu par Produktu;
Piegādātājs – persona, kas piedāvā un pārdod Produktu Akcijas ietvaros, kā arī nodrošina Lietotājiem Kuponu apmaiņu pret Produktu. Piegādātāja nosaukums, reģistrācijas numurs un juridiskā adrese ir atrodama Akcijas piedāvājumā;
Portāls – kolektīvās iepirkšanās interneta portāls www.simplify.lv;
Produkts – Piegādātāja nodrošināts pakalpojums un/vai prece, kas Akcijā tiek piedāvāts Portālā. Produkta piedāvātājs un pārdevējs ir Piegādātājs;
Sabiedrība – SIA Simplify.lv, reģ. Nr. 40103861034, juridiskā adrese: Balvu iela 9 – 63, Rīga, LV-1003.
 
Kupona iegāde un apmaiņa pret Produktu
1. Portālu uztur un administrē, kā arī Kuponus nodrošina Sabiedrība, savukārt Piegādātājs nodrošina un pārdod Lietotājiem Produktus, kā arī uzņemas atbildību par Produktu atbilstību un preču garantiju. Kuponu apmaiņu pret Produktiem nodrošina Piegādātājs, ja vien Akcijas piedāvājumā nav norādīts citādāk.
2. Noteikumi ir Kupona pirkuma līgums un Lietotājam pēc Kupona iegādes ir tiesības apmainīt Kuponu pret Produktu līdz Kupona izmantošanas termiņam.
3. Ja Produkts ir pasākums, koncerts, ceļojums, nodarbība vai tml., kas notiek konkrētā datumā/-os, tad Lietotājam Kupons ir jāapmaina pret Produktu ne vēlāk kā līdz attiecīgajam notikumam, ja vien Akcijas piedāvājumā nav norādīts citādāk.
4. Akcijas piedāvājumā var būt noteikts minimālais Kuponu pirkumu skaits, lai Akcija stātos spēkā. Ja Lietotājs ir samaksājis par Kuponu, bet netiek sasniegts minimālais Kuponu pirkumu skaits, tad Sabiedrība atmaksā Lietotājam naudu par Kupona iegādi.
5. Akcijas piedāvājumā var būt noteikts maksimālais Kuponu pirkumu limits, pēc kura sasniegšanas Akcija automātiski tiek izbeigta un Lietotājiem vairs nav iespējas iegādāties Kuponu. Tāpat arī Akcijas piedāvājumā var tikt noteikts Kuponu limits, ko viens Lietotājs var iegādāties Akcijā.
6. Apmaksa par Kuponu ir jāveic vienā no Portālā norādītajiem bezskaidras naudas norēķinu veidiem. Akcijas piedāvājumā norādītās cenas ir ar visiem nodokļiem. Pēc samaksas veikšanas par Kuponu Lietotājam ir tiesības apmainīt Kuponu pret Produktu, ievērojot piedāvājumā norādītos termiņus.
7. Kupons pēc tā iegādes ir pieejams attiecīgā Lietotāja profilā Portālā (sadāļā “Mani pirkumi”). Lietotājam ir iespēja Kupona iegādes brīdī Portālā atzīmēt Kupona saņemšanu Lietotāja norādītajā e-pastā. Atsevišķos gadījumos, ja Piegādātājs to nodrošina, Kupons var tikt nosūtīts SMS (īsziņas) veidā uz Lietotāja norādīto telefona numuru (Lietotājam aizliegts pārsūtīt SMS veidā saņemto Kuponu uz citu telefona numuru, jo tādā gadījumā Kupons nav izmantojams). 
8. Lai apmainītu Kuponu pret Produktu, Lietotājam ir jāuzrāda Kupons Piegādātājam (vietā un termiņā, kas norādīts Akcijas piedāvājumā).
9. Ja Kupons netiek apmainīts pret Produktu līdz Kupona izmantošanas termiņa pēdējai dienai (ieskaitot), tad uzskatāms, ka Lietotājs ir atteicies no Kupona izmantošanas, un Lietotājs zaudē tiesības saņemt Produktu. Šādā gadījumā ne Sabiedrība, ne Piegādātājs nekompensē Lietotājam izdevumus par Kupona iegādi.
 
Atbildība
10. Lietotājam ir pienākums neizpaust informāciju trešajām personām par Kuponu un tā unikālo numuru, jo Produkta saņemšanu nodrošina Kupona unikālais numurs. Ja trešā persona ir uzzinājusi Kupona unikālo numuru, tad šai trešajai personai ir iespēja saņemt Produktu. Lietotājam ir tiesības nodot trešajām personām Kuponu, ja Lietotājs vēlas, lai šī trešā persona veiktu Kupona apmaiņu pret Produktu (piemēram, dāvinājuma gadījumā).
11. Lietotājam ir pienākums ievērot Noteikumus un Latvijas Republikas normatīvos aktus attiecībā uz Kupona iegādi un tā apmaiņu pret Produktu. Sabiedrībai ir tiesības bloķēt Lietotājam pieeju Portālam un/vai dzēst profilu, ja Lietotājs ir pārkāpis Noteikumus vai rīkojies pretlikumīgi. 
12. Sabiedrībai ir tiesības izbeigt Akciju pirms norādītā termiņa, ja Piegādātājs nenodrošina vai nepienācīgi nodrošina savas saistības attiecībā uz Kuponu apmaiņu pret Produktu, lai izvairītos no zaudējumu radīšanas Lietotājiem un/vai Sabiedrībai.
13. Tā kā maksājumi par Kuponiem notiek bezskaidras naudas veidā, tad maksājumu apstrādi nenodrošina Sabiedrība, bet trešās personas (bankas), tāpēc Sabiedrība nevar ietekmēt un neatbild par maksājumu apstrādātāju iespējamām kļūdām.
14. Tā kā Kuponu apmaiņu pret Produktiem, kā arī to piegādi nodrošina trešās personas, tad Lietotājs ir informēts un piekrīt, ka Sabiedrība nevar ietekmēt šo trešo personu rīcību. Ja Lietotājam ir kādas pretenzijas, tad tās risināmas Noteikumos noteiktajā kārtībā.
15. Visiem Produktiem, kas ir prece, ir standarta ražotāja vai Piegādātāja izdotā garantija, ja tāda ir paredzēta. Garantija neattiecas uz dāvanu kartēm un pakalpojumiem.
16. Piegādātājs nodrošina Akcijas piedāvājumā norādīto Produkta informatīvo aprakstu. Ja Lietotājs uzskata, ka Produkts neatbilst Akcijas piedāvājumā norādītajiem parametriem, tad Lietotājam ir tiesības iesniegt pretenziju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
17. Lietotājs uzņemas pilnu atbildību par tādu rīcību, kas jebkādā veidā pārkāpj vai var pārkāpt jebkuras trešās personas tiesības (t.sk. Sabiedrības, Piegādātāja, citu Lietotāju utt.).
18. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Portālu un tajā izvietoto saturu pieder tikai un vienīgi Sabiedrībai. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā ir atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai var būt nodarīti Sabiedrībai un/vai Piegādātājam.
19. Visi strīdi, kas rodas starp Lietotāju no vienas puses un Sabiedrību vai Piegādātāju no otras puses, ir risināmi saskaņā ar Noteikumiem un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
Atteikuma tiesības 
20. Atteikuma tiesības var izmantot tikai tie Lietotāji, kas ir patērētāji. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Kupona pirkuma līguma ne vēlāk kā 14 dienu laikā no Kupona nopirkšanas brīža (paziņojot par to Sabiedrībai). Atsakoties no Kupona, patērētājs vienlaikus atsakās no iegādātās preces vai pasūtītā pakalpojuma. Patērētājs var izmantot atteikuma tiesības uz Produktu 14 dienu laikā no preces saņemšanas dienas vai pakalpojuma līguma noslēgšanas (Kupona iegādes) dienas (paziņojot par to Piegādātājam). Atteikuma tiesības pakalpojuma līguma noslēgšanas gadījumā nav izmantojamas, ja pakalpojuma sniegšana ir uzsākta atteikuma tiesību termiņā.
21. Ja patērētājs ir atvēris iepakojumu, tad atteikuma tiesības nav izmantojamas tādām Produktu kategorijām, kā ar higiēnu saistītas preces, uzturā patērējamas lietas, parfimērija, skuvekļi un kosmētika, dažādas vielas (smēres, pastas, lakas, šķidrumi, šampūni utt.), vienreizlietojamas lietas, ja Patērētajs iegādājies ceļojumu un nav reģistrējis pirkumu uz Piegadātāja norādīto e-pastu 7 (septiņas) dienas pirms ceļojuma sākuma. Atteikuma tiesības nav izmantojamas arī citos gadījumos saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
22. Ja patērētājs vēlas izmantot Kupona atteikuma tiesības, tad viņam ir jānosūta Sabiedrībai Kupona atteikuma tiesību veidlapa vai e-pasts uz info@simplify.lv.lv, norādot Lietotāja vārdu, uzvārdu un personas kodu, paziņojumu par atkāpšanos no Kupona pirkuma līguma, Kupona unikālo numuru un iegādāto Produktu. Kupona unikālais numurs ir identifikators, pēc kā tiek noskaidrota Lietotāja identitāte. Sabiedrībai adresētu atteikuma veidlapu var lejuplādēt Noteikumu beigās.
23. Sabiedrība Kupona atteikuma gadījumā veic samaksātās naudas atmaksu (ja produkts vai pakalpojums ir piegādāts ar piegādes starpniecību, tad attiecīgā produkta vai pakalpojuma piegādes naudas izmaksas Sabiedrība neatgriež) par Kupona iegādi ne vēlāk kā 31 dienu laikā no paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu un citas nepieciešamās informācijas saņemšanas. Pēc tam, kad Sabiedrība ir saņēmusi paziņojumu par Kupona atteikumu, Kupons tiek anulēts un vairs nav izmantojams apmaiņai pret Produktu.
24. Patērētājs, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai.
25. Ja Sabiedrība vai Piegādātājs nevar nodrošināt Lietotāju ar Produktu, tad Sabiedrībai un/vai Piegādātājam ir tiesības ar Lietotāja piekrišanu piegādāt Lietotājam ekvivalentu Produktu par ekvivalentu cenu.
26. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā patērētājam ir pienākums ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc atteikuma tiesību izmantošanas atgriezt saņemto preci nebojātu un nelietotu. Preci atgriezt ar visu (nebojātu) iepakojumu. Preces atgriešana ir jāveic ar pasta sūtījumu un atpakaļsūtīšanas izdevumus sedz patērētājs.
 
Pretenziju izskatīšanas kārtība un sūdzības
27. Ja Lietotājs ir veicis samaksu par Kuponu, bet nav saņēmis Kuponu, tad Lietotājam ir jāinformē Sabiedrība par attiecīgo situāciju. Šādā gadījumā Lietotājam ir pienākums nosūtīt e-pastu uz info@simplify.lv vai aizpildīt kontaktformu Portālā, norādot Kupona numuru, Akcijas veidu un maksājuma informāciju. Sabiedrība atbildi sniedz ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā no Lietotāja paziņojuma saņemšanas.
28. Ja Piegādātājs nereaģē uz Lietotāja pretenziju, tad Lietotājam ir tiesības sazināties ar Sabiedrību un izskaidrot Sabiedrībai visus attiecīgos apstākļus.
29. Ja Lietotājam ir sūdzības pēc Kupona apmaiņas pret Produktu, Lietotājam ar visām sūdzībām ir jāvēršas pie Piegādātāja. Lietotājam ir pienākums saņemt un saglabāt dokumentu, kas tiek izsniegts pēc produkta saņemšanas (piemēram, čeks), jo tikai šāds dokuments apliecina Produkta saņemšanu.
 
Privātums
30. Visi Portālā ievadītie Lietotāju personas dati un personas identifikācijas kodi tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
31. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, Lietotājs izsaka piekrišanu, ka Sabiedrība veic attiecīgā Lietotāja personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādi Fizisko personu datu aizsardzības likuma izpratnē.
32. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pārzinis ir SIA Simplify, reģ. Nr. 40103861034, juridiskā adrese: Balvu iela 9 – 63, Rīga, LV-1003.
33. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes mērķis – Kuponu iegāde un apmaiņa pret Produktiem, kā arī preču piegāde.
34. Lietotāju personas datu un personas identifikācijas kodu apstrādes pamats – Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7. panta 1. punkts un 13.1 panta 2. punkts.
35. Sabiedrībai ir tiesības ar e-pasta starpniecību informēt Lietotājus par dažāda veida ar Portālu saistītām aktualitātēm.
36. Lietotājam ir tiesības pašam pievienot, labot vai dzēst savā profilā norādītos datus.
37. Reģistrējoties Portālā un/vai lietojot Portālu, lietotājs apliecina, ka ir informēts un piekrīt savu personas datu nodošanai personas datu operatoram, kas Sabiedrības vārdā nodrošina pakalpojumu izpildi (attiecīgajam Piegādātājam, kurš nodrošina Kupona apmaiņu pret Produktu; Produktu piegādātājam (pastam, kurjeram), ja Lietotājs ir izvēlējies piegādes pakalpojumus).


Lejuplādēt kupona atteikuma veidlapu var ŠEIT

Veiksmīgu iepirkšanos Jums novēl Simplify.lv komanda!

Pieraksties jaunumiem, lai vienmēr uzzinātu par mūsu īpašajiem piedāvājumiem. Katru nedēļu, kādu no mūsu precēm Jūs varēsiet iegādāties pēc principa 1+1!